Свържете се с нас0888/803619 | 02/4219599Понеделник - Петък от 09.30 до 18.30

 

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Преди да започнете да използвате нашите услуги, моля да се запознаете с Общите условия за ползване на сайта.

 

В случай, че продължите използването на сайта след прочитане на Общите условия, ще считаме, че сте изразили своето съгласие с Общите условия и сте обвързани от правата и задълженията, регламентирани в тях. Общите условия се прилагат във взаимоотношенията между Вас и АВИАТА и по отношение на всички услуги, които предлагаме, включително, когато закупувате съответната услуга по телефона.

 

В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля да преустановите използването на сайта и услугите предлагани от резервационната система незабавно. Ако имате въпроси относно Общите условия можете да се свържете с нас на следния електронен адрес: info@aviata.bg.

 

АВИАТА запазва правото си да променя едностранно Общите условия за ползване на сайта. АВИАТА  няма да уведомява изрично своите потребители за тези промени, поради което е необходимо сами да следите за тях.

 

Общите условия се отнасят само и единствено за настоящия уеб-сайт. Общите условия не се прилагат към тези сайтове, към които настоящият уеб-сайт може да препраща чрез линк или по друг начин. Поради това Ви съветваме, когато използвате други уеб-сайтове, да се запознаете с техните общи условия.

 

I. ИЗПОЛЗВАНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

АВИАТА – „АВИАТА ТРАВЕЛ” ЕООД е обслужващият туроператор, притежаващ Удостоверение № РК – 01 – 6667/15.12.2010г. за туроператор. Съгласно изискванията по чл. 97 от ЗТ, туроператорът има сключена застраховка 'Отговорност на туроператора' с „ДЗИ – Общо Застраховане“ ЕАД. Сертификатът към застрахователната полица е с номер: 19 130 1315 0000763190/10.01.2019 г. и е изложен на видно място във всеки един офис на туроператора.

Сайт/сайтът или уеб-сайт/ът–се използва само за www.aviata.bg .

Интернет резервационна система е резервационна и информационна система, предоставяща безплатна информация и възможност за реализиране на електронна резервация на самолетни билети за вътрешни и международни полети, изпълнявани от редовни и нискотарифни авиокомпании. Интернет резервационната система на сайта е разработена и се обслужва от АВИАТА.

Потребител е всяко физическо лице, което използва интернет резервационната система и/или настоящия сайт.

Трето лице е всяко физическо или юридическо лице, различни от АВИАТА и от Потребителя.

Нискотарифни авиокомпании – (НТА, „евтина авиокомпания”) е редовен въздушен превозвач, предлагащ ниски тарифи (цени за пътуване) за сметка на ред обичайни услуги, поддържащ ниски разходи за сметка на ред традиционни разходни пера, реализиращ високи печалби и прираст.

Условията и тарифите на нискотарифните авиокомпании са достъпни директно на уеб сайтовете на нискотарифните авиокомпании.

Настоящите Общи условия уреждат резервирането и закупуване на самолетни билети през сайта www.aviata.bg ,както и другите туристически услуги предлагани от АВИАТА.

Условията за превоз, включително обезщетения за промяна на резервацията, количество позволен багаж, условия за анулиране на билет и др., се уреждат съгласно  конкретните условия и по тарифата на съответния превозвач. Тяхното приемане от Потребителя е задължително условие за закупуването на самолетен билет. Преди да направите резервация, моля внимателно да прочетете условията и тарифата за съответната авиокомпания и в случай, че я разбирате и приемате, отбележете това. Екипът на АВИАТА ще Ви консултира в случай на нужда.

В случай че не приемате условията и/или тарифата на съответния превозвач, можете да преустановите започнатата от Вас резервация и да проверите условията на другите авиокомпании, предложени при Вашето търсене в резервационната система.

 

II. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Този сайт и интернет резервационна система са за лична и нетърговска употреба.  Цялото съдържание на сайта, начинът на подредба и структурирането на информацията са изключителна собственост на АВИАТА и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Никой няма право да използва резервационната система с търговски цели,  без изричното писмено съгласие на АВИАТА.

2. Потребителят няма право самостоятелно или чрез трето лице да изменя, променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, превежда, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието на уеб сайта. Всяко публикуване, размножаване, продажба на информация и/или снимков материал от сайтa под каквато и да е форма, без писменото съгласие на АВИАТА е забранено и представлява закононарушение.

3. Потребителят се задължава да не изпраща или прехвърля по какъвто и да било начин сайта на АВИАТА, данните или съдържанието му на друг компютър, сървър, уеб страница или други средства за пренос и/или възпроизвеждане на данни, както и че няма да ги използва с търговска цел.

4. Потребителят няма право да използва устройство и/или софтуер и по никакъв начин да се намесва в правилното функциониране на този сайт. Използването на сайта по непозволен начин може да доведе до нарушаване на ЗАвПСП, ЗМГО или други закони, свързани с интелектуалната собственост. Потребителят няма право да променя, скрива или заличава обозначенията за авторско право. Забранено е изпращането или прехвърлянето на незаконни, заплашителни, клеветнически, неприлични, порнографски материали или материали, насърчаващи криминални действия, или такива, съдържащи вируси или друг вид вреда.

5. Потребителят няма право да изменя, разпространява, предава, излага на показ, извършва, възпроизвежда, публикува, лицензира, както и да не създава производни продукти, да не предава, продава или препродава каквито и да било информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от/чрез този уеб-сайт. В случай на констатирани нарушения АВИАТА има право да предприеме предвидените съгласно действащото законодателство мерки за защита на правата и интересите си.

6. Потребителят носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на интелектуална или друга собственост, както и други вреди, претърпени от АВИАТА в резултат на неправомерното използването на сайтa www.aviata.bg .

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. АВИАТА е задължена да представя точна и пълна информация за пътуването, цената и условията на неговото извършване. Информацията трябва да бъде ясна, точна и четливо изписана и не трябва да въвежда в заблуждение потребителя.

2. Съгласно чл. 82, ал.1, т.6 от Закона за туризма, АВИАТА е задължена да предостави преди сключването на договора на потребителя обща информация за паспортните и визовите изисквания, включително приблизителни срокове за получаване на визи, и информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава.

3. АВИАТА е задължена при резервиране на самолетен билет и извършено плащане в сроковете и при условията, регламентирани с настоящите Общи условия, да достави на Потребителя и/или посочените от него лица закупения самолетния билет по начините, описани по-долу.

4. Потребителят носи пълната финансова отговорност за използването на интернет резервационната система и разходите произтичащи от резервирането и закупуването на предлаганите на уеб-сайта услуги.

5. Потребителят се задължава, да използва интернет резервационната система по начин съответстващ на Общите условия и действащото законодателство в Република България и да избягва всякакви противозаконни действия. В случай че АВИАТА, нейни служители, доставчици, партньори  претърпят вреди в резултат използването на Резервационната система или използването на услугите, предлагани от АВИАТА, вредите ще бъдат поправяни и/или обезщетявани за сметка на Потребителя.

6. Потребителят няма право да прави резервация/и под измислено или чуждо име и/или да извършва плащания за самолетни билети или други услуги с подправена или чужда банкова карта без съгласие на собственика на банковата карта, както и да представя неистински или с невярно съдържание платежни нареждания за извършен банков превод. За установени такива действия или подозрения за извършване на действия забранени от действащото законодателство, АВИАТА незабавно ще сезира компетентните органи.

NB! В случай че Вашите документи за самоличност и/или банкова карта са били противозаконно отнети и/или използвани от трето лице, без Ваше съгласие, за закупуване на самолетен билет чрез резервационната система на АВИАТА, моля, уведомете ни незабавно! АВИАТА и нейните служители нямат правомощията нито възможността да проверяват самоличността на лицата, използващи резервационната и система on-line. По тази причина АВИАТА  не може да бъде държана отговорна за злоупотреби с документи за самоличност и/или банкови карти и не носи отговорност за претърпени вреди в резултат на неоторизираното използване на чужди документи за самоличност и/или банкови карти!

7. АВИАТА оказва без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ.

7.1. АВИАТА носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет.

7.2 АВИАТА носи отговорност за грешките, допуснати в резултат на технически дефекти в системата за резервации, за които АВИАТА е отговорна, както и когато е приела да уреди резервацията на туристически пакет или на туристически услуги, които са част от свързани туристически услуги – за грешките, допуснати в процеса на резервиране.

7.3. АВИАТА не носи отговорност за грешки при резервацията, които се дължат на пътуващия или са причинени от непредотвратими и извънредни обстоятелства.

8. Потребителят носи отговорност за посочените от него данни в интернет резервационната система, включително избор на начална и крайна дата на пътуването, дестинации, превозвач, цена, данни за пътниците и платеца, съгласието си с условията и тарифата на превозвача.

9. АВИАТА съдейства на Потребителите относно получаване на информация за визовите изисквания за държавата, за която закупуват самолетен билет, като Потребителят следва да се погрижи за получаването на такава информация, да си набави всички необходими визи и документи за безпроблемното пътуване на себе си и своите спътници. АВИАТА не носи отговорност в случай, че на Потребителя му е отказано пътуване поради липса на валиден паспорт, лична карта, виза или каквито и да било други документи, изисквани от законодателството на съответната държава. АВИАТА не носи отговорност в случай на безредици, стачки, военни действия и др. подобни обстоятелства в държавата, за която е закупен самолетния билет, от които биха произтекли вреди за Потребителя, ако не са били известни/настъпили преди пътуването.

10. Рискът от незавършена резервация при ползването на интернет резервационната система е изцяло за сметка на Потребителя. За завършена се счита резервация, при която са изпълнени всички стъпки посочени в настоящите Общи условия, системата е генерирала резервационен код и Потребителят е получил е-мейл с резервационен код и инструкции. В случай че не получите такъв е-мейл моля да се свържете с нас.

11. АВИАТА не може да бъде държана отговорна за проблеми с оперирането с резервационната система, произтичащи от смущения, прекъсвания или невъзможност за връзка при проблеми с интернет "браузера", електро захранването или с интернет връзката на потребителя. В случай че установим продължаващ проблем с операционната система, ще направим всичко възможно да Ви уведомим за това в графа „САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ“ на нашия сайт.

12. Възможно е при настъпване на промени в цените на търсените полети или услуги за периода между две търсения с резервационната система да получите различна информация относно полети и цени. За актуално се счита последно направеното търсене. Потребителят следва да има предвид, че АВИАТА не гарантира, че при последващо търсене ще имате възможност да резервирате самолетен билет на същата цена, каквато сте открили, но не сте резервирали при предходно търсене.

13. Като добър търговец, администратор на сайта и интернет резервационната система АВИАТА има интерес и грижата да осигури публикуване на актуална и вярна информация. Ако установите, че публикуваната информация е невярна, моля свържете се с нас незабавно.

 

IV. РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

1. Резервацията на самолетен билет се извършва чрез интернет резервационната система от Потребителя по следния начин:

• Въвеждане на критерии за търсене на полет – място на излитане, крайна дестинация, начална, крайна дата на пътуване, брой пътници и тяхната възраст -  във формата за търсене .

• Системата генерира резултати от търсенето и представя полетите, отговарящи на зададените критерии с описание на авиокомпанията, маршрута, номера на полета, часовете на излитане и кацане и цената.

В случай, че няма полет, който да отговаря на посочените критерии, Потребителят може да потърси съдействие от консултантите на АВИАТА. При възможност АВИАТА може да предложи алтернативни варианти.

Въпреки че е изрично упоменато и на страницата с резултатите от резервационната система Ви напомняме, че представената цена е крайна цена на самолетния билет с включени всички летищни такси. Тази цена не включва таксата за обслужване на АВИАТА, която се добавя на следващата стъпка от резервационния процес. Също така е възможно според вида авиокомпания на следващата стъпка от резервационния процес да бъде добавена такса за багаж, такса за обработка на плащането (при нискотарифните авиокомпании).

Крайната цена на туристическата услуга се формира по следния начин:

  За самолетни билети на редовни авиокомпании – цена на самолетен билет + летищни такси + такса за издаване на самолетен билет + банкова такса.

В зависимост от дестинацията таксата за обслужване е както следва:

  Местни полети – 10 EUR / билет;

  Полети в рамките на Европа – 20 EUR / билет;

  Междуконтинентални полети – 35 EUR / билет

 

  За самолетни билети на нискотарифни авиокомпании – цена на самолетен билет + летищни такси + такса за багаж + такса за обработка на плащането от авиокомпанията + такса за обслужване + банкова такса.

При тези авиокомпании Потребителят може да заяви допълнителна услуга - приоритетен бординг или допълнително багаж, за което се начисляват допълнителни такси. Таксата за обслужване за билети на нискотарифни авиокомпании е 15 EUR / билет.

  За други туристически услуги – нетна цена от доставчика на услугата + такса за обслужване, зависеща от спецификата на резервираната туристическа услуга или продукт (хотелска резервация, ваканция, почивка, кола под наем, трансфер и др.)

 

1. Потребителят избира най-подходящия за него полет и го маркира според указаното на екрана.

2. При попълване на данните, имената на пътниците следва да бъдат изписани на ЛАТИНИЦА, така, както са изписани в документа за самоличност, с който съответният пътник ще пътува.

3. Потребителят следва да посочи начина, по който ще извърши плащането: с банков превод или в брой в офис на АВИАТА – София 1000, ул. „Бачо Киро“ № 25 А, партер.

4. Разплащането чрез банков превод се извършва по следната банкова сметка, разкрита в Банка ДСК АД:

IBAN: BG42STSA93000019003574  BIC: STSABGSF

6. При избор на плащане с Банков превод се въвеждат име и адрес на платеца, е-мейл адрес, на който да се получи потвърждението за резервация и телефон за връзка. След завършване на операцията, интернет резервационната система завършва резервацията и генерира за клиента резервационен код както и информация относно това какво следва да се направи, за да се издаде билета. Резервацията е успешно приключена и билета/ите биват издадени едва след заплащане на дължимата сума в посочения срок. Необходимо е Потребителят да изпрати потвърждение за направения банков превод, като изпрати копие от вносната бележка или преводното нареждане на електронната поща или факс номера на АВИАТА.

7. След като Потребителят изпълни посочените стъпки успешно, той получава резервационен код, а в рамките на няколко минути и електронно съобщение на електронния адрес, посочен от него в интернет резервационната система. В електронното съобщение получено на пощата се дава информация какво следва да направи Потребителят, за да получи издаден билет по резервацията си.

8. Потребителят може да направи резервация и като се обади на посочените на настоящия уеб-сайт телефони. След свързване с туристически консултант от АВИАТА и отправяне на запитване, Потребителят получава информация за търсения полет или друга туристическа услуга, а в последствие получава и електронно съобщение с информация за предложението направено по телефона. След потвърждение, Потребителят  получава електронно съобщение на посочен от него електронен адрес с подробни инструкции как да заплати направената резервация и да получи след това закупения от него самолетен билет.

 

ИЗДАДЕНИТЕ САМОЛЕТНИ  БИЛЕТИ СА ЕЛЕКТРОННИ!

Електронната система за билети на всяка авиокомпания съхранява по електронен път цялата информация за резервации и полети в системата. Електронният билет е електронната версия на конвенционалния хартиен билет, но е по-бърз, по-сигурен и по-практичен. Всички подробности по резервациите и билета се съхраняват на сигурно място в системата въздушният превозвач и възможните промени в резервациите и маршрутите, възстановяване на суми или транзакции по чекиране могат да се осъществяват по електронен път през базата данни за билети.

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

• Всички анулирания, промени и модификации се заплащат допълнително, като цената и условията за това варира и зависи изцяло от съответната авиокомпания. Стойността на повечето самолетни билети не се възстановява, освен ако изрично не е посочено обратното. В повечето случаи, когато веднъж самолетният билет е издаден, той повече не подлежи на промени. Няма да се заплаща допълнително, в случай че се правят промени преди самолетният билет да бъде издаден.

• Моля да имате предвид, че АВИАТА предприема действия по издаване на резервирания билет едва след получаване на сумата или след получаване на потвърждение, че сумата е преведена, чрез копие от платежното нареждане, представено от Потребителя. Поради тази причина е възможно в периода между резервацията на самолетния билет и получаване на потвърждение за извършеното плащане, цената на резервирания билет да се е повишила. В такъв случай АВИАТА незабавно уведомява Потребителя. В случай, че Потребителят е съгласен с променената цена или други детайли, които са се променили поради забавилото се плащане, то той следва да заплати разликата в цените, ако има такива. Получаването на сумата или потвърждението за направеното плащане е основание за АВИАТА да предприеме действията по издаване на самолетния билет.

• В случай че не е съгласен или не е възможно да извърши допълнителното плащане Потребителят може да анулира издадения билет без каквито и да е било такси от страна на авиокомпанията, ако анулирането се заяви в същия ден, в който билета е издаден.

• При отказ на Потребителя да заплати дължимата такса за издаване на билет АВИАТА има право да анулира билета за сметка на Потребителя на основание неспазване на договорените условия от страна на Потребителя.

• До получаването на дължимата сума, АВИАТА има право да задържи или анулира издадените билети, без да носи каквато и да било отговорност към Потребителя за вреди.

• Таксата за издаване на билет, таксата за обслужване, както и комисионната за извършване на съответната услуга не подлежат на възстановяване независимо от причините, поради които е анулиран съответния самолетен билет или друга услуга.

 

СЪВЕТВАМЕ ВИ да проверите и потвърдите точните дата и час на излитане преди самото пътуване. Пътниците се изисква да бъдат на гишето за чекиране минимум 2 часа преди излитане и трябва да се явят на изхода минимум 30 минути преди излитане. В случай че тези изисквания не бъдат спазени, пътникът може да изгуби мястото си в самолета. При закъснение и изпускане на полета стойността на самолетния билет и всички извършени разходи по неговата резервация и закупуване не се възстановяват.

 

V. УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ:

1.Резервации се приемат след попълване на договор за туристически пакет и внасяне на капаро в размер на 0% от стойността на цената на пътуването, ако не е упоменато друго в програмата.

2.Остатъкът до пълната сума трябва да внесете не по късно от 30 работни дни преди датата на заминаването. За самолетни екскурзии и Новогодишни програми – 30 работни дни, ако не е упоменато друго в програмата. В противен случай вашият договор ще се счита за анулиран и ще дължите на агенцията неустойка, според условията за анулации.

3.Туроператорът се задължава да предостави всички описани по горе услуги.

4.Всички щети, нанесени на средствата за превоз, хотела или обектите, се заплащат на място от клиента с протокол.

5.Вашата стая е резервирана от 14.00 часа в деня на настаняване и трябва да се освободи до 12.00 часа в деня на напускане. Всеки по-дълъг престой се заплаща допълнително.

6. Клиентът има право в срок до 20 дни преди датата на пътуването с писмено предизвестие до Туроператора да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването в зависимост от съответната програма – автобусна, самолетна, собствен транспорт. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването, ако не е упоменато друго. Третото лице  декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

7. В случай на отказ от пътуване по причини, които не са по вина на агенция “Авиата Травел”, анулиране на вече депозирани и платени услуги се извършват при следните условия в зависимост от предварително заявената дата на тръгване:

За самолетни програми, конгресни  и специализирани пътувания:

До 46 дни преди датата на пътуването - без неустойки, освен в случаите, когато има издадени самолетни, фериботни или автобусни билети. В този случай се прилагат тарифите, правилата и условията за анулация на съответния превозвач /авиокомпания, автобусна компания или фериботна компания/;

от 45 до 30 дни преди датата на тръгване – 30% от сумата;

от 30 до 15 дни преди датата на тръгване – 50% от сумата;

от 14  преди тръгването – 100% от сумата.

 

8.“Авиата Травел “ ЕООД може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници. В този случаи .“Авиата Травел “ ЕООД е длъжен да уведоми Клиента, както следва:

8.1. 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;

8.2. 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;

8.3. 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни.

В тези случаи .“Авиата Травел “ ЕООД възстановява на Клиента изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение.

 

9.Увеличение на цената е възможна в следствие на промени, във:

9.1. цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;

9.2. размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, или

9.3. промяна в обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет, възникнала след подписване на договора.

Изменението на цената се изчислява на база фиксинг на БНБ.

10. В случаите, когато увеличението надхвърля 8 на сто от цената на туристическия пакет, Клиентът има право в срок от три дни:

10.1. да приеме предложената промяна, или

10.2 да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.

Когато Клиента прекрати договора за туристически пакет по 12.2, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако Агенцията предлага такъв.;

Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно т.12.2 и Клиентът не приеме туристически пакет-заместител, Агенцията възстановява всички плащания, които е получила от Клиента или от негово име не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.

11.Агенцията не носи отговорност при недопускане на турист от граничните власти.

12.Ако турист сам прекрати пътуването си по свое желание, всички разходи, включително и транспорта са за негова сметка. Туроператорът не възстановява пари за неизползвани предплатени услуги.

13.При дублиране на стаи от страна на хотела, туроператорът си запазва правото да настани туристите в друг хотел от същата или по-висока категория, без да дължи неустойки.

14.Туроператорът не носи отговорност за категоризацията на хотелите предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава.

15.Туроператорът не носи отговорност при промени в полетно разписание или отмяна на полети, но оказва пълно съдействие за разрешаване на случая.

16. Туроператорът носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.

17. Клиентът уведомява без необосновано забавяне туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет

18. Туроператорът оказва без необосновано забавяне подходящо съдействие, в случай че Клиентът е изпаднал в затруднение.

19.При поискване от страна на КЛИЕНТЪТ, ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя точна информация дали пътуването е подходящо с оглед на потребностите на КЛИЕНТА, както и дали пътуването като цяло е подходящо за лица с ограничена подвижност.

20. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават по взаимно съгласие на страните.

В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в родово компетентния съд в гр. София.

21. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, споровете могат да бъдат отнасяни от страните и за разглеждане от органи за алтернативно решаване на потребителски спорове съгласно Закона за защита на потребителите или чрез платформата за онлайн решаване на спорове съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.), съгласно изискванията на чл.84, ал.1, т.7 от Закон за туризма.

 

VI. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

1. АВИАТА действа в качеството си на посредник за Потребителя, като урежда неговото пътуване и/или други услуги и не поема никаква отговорност за нараняване, повреда, контузия, смърт, загуба, инцидент или закъснение, предизвикани по невнимание или с умисъл от трето лице, доставчик на услуги като хотели, авиокомпании, компании за даване коли под наем и/или др.

2. АВИАТА не носи отговорност в случай на закъснение или вреда причинена от болест, кражба, трудови спорове, повреда на машина, карантина, правителствени ограничения, атмосферни условия, или друго действие, което не зависи от АВИАТА.

3. Отговорността на АВИАТА може да се ангажира в случаите, когато действа като Туроператор при организирани от АВИАТА туристически пакети, а в случаите, в които действа като посредник, АВИАТА отговаря само за вреди възникнали от действията на АВИАТА в периода от момента на приключване на резервацията до доставянето на билета и не може да надвишава стойността на платената от Потребителят услуга.

4. АВИАТА не носи отговорност за допълнителни разходи, пропуски, закъснения, смяна на маршрута или каквито и да е намеси на правителството или/и властите.

5. АВИАТА запазва правото си да сменя местата за отсядане и хотелите на клиентите си ако тази промяна е наложена от обстоятелства, които са извън контрола на АВИАТА в същата или по-висока категория места за настаняване. В случай на специални изисквания от страна на Потребителя, касаещи позиция на стаята, специални ястия или помощ ще бъдат предадени и съответната страна ще бъде уведомена, но АВИАТА не може да гарантира тяхното спазване.

6. Рекламации относно резервации и закупени билети и туристически услуги могат да се подават в срок от 14 дни от датата на закупуване на самолетния билет или услугата. Рекламациите следва да бъдат отправени към АВИАТА ТРАВЕЛ ЕООД на адрес София 1000, ул. „Бачо Киро“ № 25 А, партер, телефон 02/ 421 9599 , +359 888 803 619, в рамките на 14 дни от датата на закупуване на самолетния билет и/или услугата лично от Потребителя. АВИАТА е длъжна да отговори писмено на рекламацията в рамките на 10 работни дни на адреса, посочен от Потребителя в писменото му искане.

7. Потребителят е длъжен да обезщети АВИАТА, нейните служители, управители, агенти, партньори за всички вреди, възникнали като последица от нарушаването на настоящите Общи условия.

8. В случай че АВИАТА установи че Потребителят е изпратил платежно нареждане с невярно, неистинско или подправено съдържание и цялата дължима сума не е преведена по сметката на АВИАТА, Потребителят дължи на АВИАТА неустойка в трикратен размер на дължимата сума, като АВИАТА има право да анулира самолетния билет, в случай, че същият все още не е използван. Потребителят може да използва билета и АВИАТА няма да се възползва от правото си да го анулира, в случай, че Потребителят заплати неустойката незабавно. Освен всичко друго, АВИАТА има право и задължение при установено правонарушение да сигнализира компетентните органи.

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Правото на Потребителя да използва сайта може да бъде ограничено от АВИАТА без предварително уведомяване.

2. Потребителят има право да прекрати ползването на сайта по всяко време без задължение да уведоми АВИАТА по какъвто и да било начин.

3. Всички неуредени от настоящите Общи условия отношения се регулират от законодателството на Република България. 

4. В случай, че някоя от разпоредбите от настоящите Общи условия бъде обявена за недействителна по съдебен ред или в резултат на влязъл в сила нормативен акт, останалите разпоредби запазват действието си.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

БИСКВИТКИ

 

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка и защита на лични данни в АВИАТА.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

1.3 В настоящите правила е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящите правила могат да бъде променяни и актуализирани във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

 

II. Дефиниции

"АВИАТА ТРАВЕЛ" ЕООД, ЕИК 201300814 е регистрирано дружество съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр.София 1618, кв.Овча купел, ул. “Боряна” № 32, вх.Б, ет.5, ап.22, с Лиценз за туроператорска дейност РК-01-6667/15.12.2010 г., Застрахователна полица 20 130 1315 0000875540/10.01.2020 г., наричано по-долу за краткост АВИАТА.

 

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Трето лице“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

 

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, включително извършването на резервации и закупуването на самолетен билет чрез сайта, Вие ни предоставяте лични данни – свои и на своите спътници, а именно: собствено и фамилно име, пол, адрес на електронна поща и телефон за връзка.

1.2 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

Име и фамилия, e-mail, телефон за връзка

Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане; брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст и/или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

Адрес на електронна поща, име и фамилия.

1.6 Когато подписвате договор за туристически пакет или туристически услуги, ние събираме:

Имена, ЕГН, пол, адрес; данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност

Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст/ дата на раждане.

Данни за контакт - телефон, e-mail

Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване

Специални изисквания за хранене, ако има такива.  

Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване, в случай че са необходими за изпълнение на услугите.

Данни за рекламации, жалби, оплаквания

 

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

 

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

АВИАТА обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие на субекта за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

АВИАТА обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лицe

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от АВИАТА. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на АВИАТА необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:

- сключване на договор за туристически пакет или туристичекси услуги, круиз, резервация на хотел, резервация на самолетен билет, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;

- резервация и издаване на самолетни билети;

- издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;

- сключване на договор за организация на мероприятия, срещи и др.

В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:

Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на АВИАТА, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на АВИАТА, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на АВИАТА (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);

Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на АВИАТА. Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и АВИАТА от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги; Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка. Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете на АВИАТА. Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете на АВИАТА. Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на АВИАТА. Управление на дейности, свързани с борба с измамите. АВИАТА обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения АВИАТА обработва данните Ви за следните цели:

Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)

 

5.3. АВИАТА има право да използва събраната информация за следните цели:

• Да комуникира с Вас относно Вашата резервация, или да ви изпраща информация относно сайта която може да ви бъде полезна

• Да подобрява качеството на услугите, да изгражда по-полезни връзки, да анализира тенденции за потребителите и измерва демографията и специфични интереси на потребителите свързани със сайта.

• Да осигурява на потребителите бързо и ефективно обслужване.

• Да поддържа операциите вътре в сайта, да решава проблеми, да разрешава спорове и да прилага общите условия на сайта

 

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан с и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност АВИАТА типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

 

VII. Получатели на лични данни

АВИАТА предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от АВИАТА, попадащи в някоя от следните категории: авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; хотели, резервационни системи за хотели; круизни компании, резервационни системи за круизи; туроператори; застрахователни и асистанс компании; компании за трансфери, rentacar, влакови и автобусни билети;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на АВИАТА или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 • лица, които по възлагане на АВИАТА поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на АВИАТА в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора и /или адвокат за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на АВИАТА предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от АВИАТА услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само ако са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от Регламент 2016/679 и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

 

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:

- за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 5 години от датата на приключване на услугата;

- за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;

- за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 5 години от датата на приключване на услугата;

- за счетоводни цели - 10 години от датата на приключване на финансовата година.

По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг

АВИАТА изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок АВИАТА съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

 

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни

Всеки субект има право да получи от АВИАТА информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и информация за:

 •  съответните категории лични данни, които се обработват;
 •  целите на обработването;
 •  получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, поспециално получателите в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
 • правото на жалба до надзорен орган;
 • когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

 

9.2 Право на коригиране

Ако субектът смята, че личните данни, които АВИАТА обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране на неточните лични данни без ненужно забавяне от страна на АВИАТА. Когато обработваните лични данни са непълни, субектът има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие

Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието АВИАТА преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е АВИАТА да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от АВИАТА).

9.4 Право на възражение срещу обработването

Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на АВИАТА, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако АВИАТА не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай АВИАТА незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни

Общо правило. Субектът има правото да поиска от АВИАТА изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а АВИАТА е длъжно да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- съгласието за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

- субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и АВИАТА няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;

- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.

 

Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно АВИАТА няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:

- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

- за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на АВИАТА;

- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;

- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването

В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от АВИАТА да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:

- когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на АВИАТА да провери точността на личните данни;

- когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;

- когато АВИАТА не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на АВИАТА имат преимущество пред интересите на субекта.

В изброените случаи АВИАТА може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните

Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на АВИАТА, когато:

- АВИАТА обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и АВИАТА; и

- обработването се извършва по автоматизиран начин.

За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от АВИАТА към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган

Ако субектът смята, че АВИАТА обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение. В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

 

X. Мерки за сигурност

АВИАТА предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

 • Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
 • Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
 •  Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
 •  Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
 •  Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към найвисоките стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

 

XI. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES)

АВИАТА използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

АВИАТА събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

АВИАТА може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.

 

XII. Данни за контакт

11.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование: "АВИАТА ТРАВЕЛ" ЕООД

2. ЕИК: 201300814

3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1618, район Овча купел, ул.“Боряна“ № 32, вх. Б, ет. 5, ап. 22

4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. „Бачо Киро „ № 25 А, партер, ет. 1, офис;

5. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Бачо Киро „ № 25 А, партер, ет. 1, офис;

6. E-mail: e-mail: info@aviata.bg,

7. Уеб сайт: www.aviata.cruises и www.aviata.bg

8. Телефон.: тел: 02/421 95 99, мобилен номер: 0888 803 619.

9. Лиценз за туроператорска дейност РК-01-6667/15.12.2010г.

10. Застрахователна полица Армеец ,полица № 20 130 1315 0000875540/10.01.2020 г.

 

11.2 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

4. Телефон:02 915 3 519

5. Email: kzld@cpdp.bg

6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

11.3. Подаване на исканe

"АВИАТА" ЕООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:

Заявления могат да се подават към АВИАТА до пощенския адрес. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец. Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако АВИАТА не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да може да бъде осъществено идентифицирането).

За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща АВИАТА предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен.

© 2022 Aviata Всички права запазени.

WebDesignBG
Facebook Google + Twitter Pinterest YouTube